Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Eenmanszaak Anneke Ypma Gewichtsconsulente en Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging, gevestigd te Monster,  KvK-nummer 70026882 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Het Bedrijf.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De Klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Het Bedrijf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens De Klant werkzaamheden voor De Klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens Het Bedrijf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Het Bedrijf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 Aanbod
1. Indien in een aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
2. Het Bedrijf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien De Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat de zowel de uurprijs als de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. Achteraf betalen is niet mogelijk. Betaling in termijnen behoort voor langere trajecten wel tot de mogelijkheden, mits dit onderling is overeengekomen. Het Bedrijf is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Tijdens de opschorting blijft de betalingsverplichting van kracht.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Het Bedrijf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan De Klant. Het Bedrijf zal de tarieven niet aanpassen tijdens de looptijd van het aangeschafte programma tenzij overmacht haar daartoe dwingt.
5. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6. Indien De Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat De Klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien De Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van De Klant.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van De Klant zijn de vorderingen van Het Bedrijf onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 Informatieverstrekking
1. De Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Het Bedrijf.
2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Bedrijf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. De Klant vrijwaart Het Bedrijf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt De Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van De Klant.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Het Bedrijf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat De Klant beoogde. De Klant erkent dat het resultaat van de overeenkomst afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder inzet van De Klant.
2. Doordat enkele diensten van Het Bedrijf online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op elk moment bereikbaar zijn op elke locatie.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Het Bedrijf stelt De Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online programma en (groeps)trajecten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt De Klant toegang tot zijn aankoop. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
4. Een traject wordt in beginsel voor de termijn zoals overeengekomen afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien De Klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, blijft de gehele betalingsverplichting bestaan.
5. Een 1-op-1 sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
6. Een opdracht tot het administratief ondersteunen van De Klant door Het Bedrijf wordt op maat gemaakt naar de behoeften van De Klant en voor een bepaalde tijd afgesproken. Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden ook worden gemaakt, opzegging kan in achtneming van een kalendermaand opzegtermijn.
6. Het Bedrijf zal voornamelijk digitaal ondersteunen, zij werkt hiervoor niet op de locatie van De Klant. Het Bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een beveiligde internetverbinding en de digitale hulpmiddelen die voor afgesproken traject/opdracht noodzakelijk zijn. Indien de werkzaamheden op locatie van De Klant nodig zijn zal Het Bedrijf op locatie van De Klant aanwezig zijn, echter alleen na gezamenlijk overleg en indien Het Bedrijf hiermee akkoord is. Reiskosten zullen worden berekend (het op dat moment geldende wettelijke tarief), tenzij is overeengekomen dat de reistijd ook als werktijd wordt aangemerkt en door Het Bedrijf in rekening wordt gebracht tegen het afgesproken uurtarief.Artikel 8 Online ondersteuning
1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan De Klant worden gecommuniceerd.
2. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 8b Overeenkomsten
1. De Klant kan de diensten Het Bedrijf vanaf 2 uur per week inhuren tegen het afgesproken uurtarief (exclusief BTW). Deze diensten kunnen door De Klant worden opgezegd (met in achtneming van 1 kalendermaand) waarbij de opzegging pas definitief is als deze door Het Bedrijf is bevestigd.
2. De opzegging van een lopende overeenkomst dient als volgt te gebeuren: De Klant dient schriftelijk aan Het Bedrijf aan te geven wanneer, na de minimaal geldende kalendermaand, de lopende overeenkomst beëindigd dient te worden. Hierbij dient de opzegging te worden voorzien van, voor de dienstverlener, relevante informatie. Dit is minimaal informatie waaruit blijkt dat de klant juridisch de eigenaar van de overeenkomst en dus gerechtvaardigd is om de lopende overeenkomst te beëindigen. Indien de opzegging niet tijdig, niet compleet en/of niet juist wordt gedaan loopt het abonnement door tot en met in ieder geval de volgende incassoperiode.
3. Het bedrijf verplicht zich de afgenomen diensten, behorende bij de afgenomen overeenkomst, te leveren zolang de overeenkomst geldig is en er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoud de dienstverlener het recht de overeenkomst, of onderdelen daarvan aan te passen of te annuleren. Er is sprake van onvoorziene omstandigheden als deze voortkomen door aanpassingen in software of voorzieningen van derden die essentieel zijn voor het leveren van de overeengekomen dienstverlening. In het geval van dergelijke omstandigheden zal Het Bedrijf De Klant zo spoedig mogelijk informeren over de ontstane situatie en samen met De Klant zoeken naar een, voor beide partijen passende, oplossing die recht doet aan de waarde van de lopende overeenkomst.
4. Het Bedrijf is gerechtvaardigd om delen, of de totale, dienstverlening behorende bij de overeenkomst te wijzigen en/of te stoppen. De dienstverlening kan hierbij kiezen dit voor een bepaalde periode of voor altijd te doen. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, zal dit uiterlijk anderhalve maand voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de abonnementhouder en zal de automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Als een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht is Het Bedrijf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Het Bedrijf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Het Bedrijf jegens De Klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens De Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
4. De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst, een traject, of online cursus.
5. In het geval dat Het Bedrijf een schadevergoeding verschuldigd is aan De Klant bedraagt de schade niet meer dan door Het Bedrijf aan De Klant in rekening is gebracht.
6. De Klant vrijwaart Het Bedrijf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.


Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. De volledige intellectuele eigendomsrechten op de door Het Bedrijf aan De Klant ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij Het Bedrijf. Dit betreft bijvoorbeeld, maar niet uitzonderlijk alle geschreven en gesproken teksten uit onder andere  programma's, podcasts, live-trainingsdagen. Het is De Klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen. De Klant mag onder geen beding de informatie commercieel inzetten, doorverkopen, in eigen programma’s opnemen.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij een inbreuk komt Het Bedrijf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een event door De Klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Het Bedrijf. Deze beeldopnames mogen niet zijn voorzien van geluid en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
5. Het Bedrijf verleent De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
6. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van De Klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Het Bedrijf. Het is de eigen verantwoordelijkheid van De Klant om het materiaal tijdig te doorlopen en indien mogelijk op te slaan.


Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens enkele diensten van Het Bedrijf kunnen De Klanten onderling communiceren. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Het Bedrijf.
3.Het staat Het Bedrijf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor De Klanten die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.


Artikel 13 Klachten
1. De Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Het Bedrijf. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Het Bedrijf is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Het Bedrijf en betrokken derden 12 maanden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 16 december 2022

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente en Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze algemene voorwaarden. Anneke Ypma, Gewichtsconsulente en Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Privacy beleid

Wie zijn wij

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging Ons site adres is: https://www.anneke.digital/

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Eventueel bedrijfsnaam en BTW nummer

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Anneke Ypma, Jouw Business Ontzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Het afhandelen van jouw betaling.

Hoe lang bewaren persoonsgegevens

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 1 jaar na het verlopen van het laatste contact  worden alle gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Anneke Ypma, JouwBusinessOntzorging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.